Cēsu pilsmuižas un pils 1688.gada revīzijaprint

Sekojošo Vidzemes karalisko muižu inventārijs, kuru revidēšana bija uzticēta nelaiķa augsti godājamajam kungam, baronam, ģenerālmajoram un vecākajam zemes padomniekam un ģenerālās revīzijas komisāram Gustavam fon Mengdenam. 1

Karaliskās Cēsu muižas inventārijs, kurā pirmkārt par ēkām, kas pēc vēl saglabājušās vecās pils izlaupīšanas ir uzbūvētas tagadējā muižas nomnieka vajadzībām, un tad otrkārt par to, kā ir iekārtota pils, un tas ir izmeklēts 1688. gada 23. un 24. augustā.

1.-ais

1. Dzīvojamais nams pa kreisi no iebrauktuves (Einfahrt), būvēts pakšos no tēstiem baļķiem pirms 20 gadiem, uz akmeņu pamatiem, ar lubu jumtu, 11 asis (Faden) garš, 4 ¾ asis plats, ar vienu galu piebūvēts pie ārējā mūra, ap 5 pēdas augsts. Apakšējie baļķu vainagi sāk jau pūt. Skurstenis ir izbūvēts no virtuves cauri jumtam, virtuvei un priekšnamam tikai viena siena ir no koka, jo tie ar vienu sānu un galu ir iebūvēti vecajā mūrī. Ēka apgādāta ar mūrlatu un dažiem baļķiem, uz kuriem balstās spāres. 2 Istabai vienā galā ir divi kambari, un malā tai ir piebūvēts trešais kambaris. Telpu iekārta un lietas ir sekojošas: 1.) Priekšnamā ir ieejas durvis ar vienu pāri dažādu eņģu un virves kliņķi, virtuve tikai istabas malā ir atdalīta ar dažiem dēļiem, bet citādi ir pilnīgi atklāta. Tomēr tai ir durvis ar pāri sliktu eņģu. 2.) Istabai ir durvis ar pāri dzelzs eņģu un virves kliņķi (Schnur Klincke). Istabā ir kamīns ar cepjamrestēm, tieši pie tā ir zaļi glazētu podiņu krāsns uz mūrētas kājas. Šajā telpā ir 2 gaismas lūkas (Lucht); viena no tām sadalīta 5 logos (Licht) ar 30 kvadrātiskām rūtīm katrā, otra sastāv no 3 logiem ar 25 rūtīm katrā, un no 5 logiem 2 ir ar apkalumiem un atverami. Istabai 3 ir dēļu grīda un griesti. 3.) Vienam gala kambarim, nākamajam aiz galda, ir durvis ar pāri eņģu, kliņķi un krampi. Šajā telpā ir 2 logu lūkas ar 2 logiem katrā; katram logam ir 30 kvadrātiskas rūtis, un viens logs ar apkalumiem ir atverams. Šai telpai ir dēļu grīda tāpat kā iepriekšējai. 4.) Nākamajam kambarim arī ir vienas durvis ar pāri eņģu, vienu auklas kliņķi un krampi. Šajā telpā ir 1 loga lūka ar 2 logiem, katrs loga ar 30 kvadrātiskām rūtīm. Netālu no šī kambara ir pagraba lūka, kurai ir dubultas durvis ar eņģēm un pāri kāšu, ejot uz citām, iekšējām pagraba durvīm. 4 Sliktas trepes ar dažiem pakāpieniem, un iekšējām durvīm ir tikai 1 eņģe un 1 krampis. Šī pagraba 3 sienas ir no koka, bet ceturtā – mūra; pagrabam ir dēļu griesti.  5.) Sānu kambarim arī ir durvis ar pāri eņģu un virves kliņķi. Aiz tām seko dubultas durvis vienā durvju ailā, kurām ir 2 pāri āķu un 2 virves kliņķi; šīs durvis ved ārā uz augšējo sētu (hinterstem Gehofft). Šajā kambarī ir 2 loga lūkas, no kurām viena ar 3, bet otra ar 2 logiem, katrā logā 25 kvadrātiskas rūtis. Šajā kambarī ir arī dobo podiņu (Potkachelichter) krāsns, kas tiek kurināta no piebūvēta kamīna. Šajā kamīnā ir arī cepjamās restes; kambarim ir dēļu grīda un griesti. 5 Virs iepriekšaprakstītajām un ar 1. numuru apzīmētajām nama durvīm ir trepes, kas ved uz luktu jeb bēniņiem (Bohn), durvīm pie šīm trepēm nav nekas vairāk kā vien krampis. Vēl priekšnama malā, kas vērsta uz dīķi, ir piebūvēta koka ateja, kurai ir durvis ar pāri eņģu un virves kliņķi.

2. Cits dzīvojamais nams jeb tā sauktais ērbeģis stāv pa labi no iebrauktuves un, kā ziņots, ticis uzbūvēts pirms 3 gadiem pakšos, zem lubu jumta, 8 asis garš un 3 ½ asis plats, uz pamatiem no laukakmeņiem un ķieģeļiem, Šī nama vienā galā ir istaba, bet otrā galā – pirts. 6 Priekšnamā ir sagatavoti pamati jeb krēsls skurstenim, bet vēl nekas tālāk netiek strādāts. Šīs ēkas iekārtojums ir sekojošs: 1.) Priekšnamam ir durvis ar pāri eņģu un virves kliņķi, priekšnama otrā pusē, ārā ejot, ir vēl vienas durvis ar pāri eņģu un virves kliņķi. 2.) Istaba ir pa labi no ieejas. Tai ir durvis ar eņģu pāri, virves kliņķi un krampi. Tajā ir 2 loga lūkas, viena ar 3, un otra ar 2 logiem. Lielajā lūkā ir 3 logi ar 30 rūtīm, otrā – 2 logi ar 36 kvadrātiskām rūtīm. Krāsns mūrēšanai šajā istabā jau ir sagatavota kāja, tāpat pamati kamīnam. 7 Istabai ir dēļu griesti un grīda. 3.) Pirts ir pa kreisi no priekšnama, tai ir durvis ar pāri eņģu un krampi. Pirts vēl nav pabeigta un nav gatava, lai tajā varētu mazgāties.

3. Divstāvu klēts jeb graudu sabērtuve, būvēta pakšos no aptēstiem baļķiem, 3 ½ asis gara un 3 asis plata, zem kūdras velēnu jumta (von Torff aufgehauen), kas celta aptuveni pirms 18 gadiem uz akmeņu pamatiem. Tās iekārtojums ir šāds: 1.) Apakšējai klētij jeb sabērtuvei ir durvis ar pāri āķu un blokatslēgu. Klētij ir mazu apaļkoku griesti un grīda, tajā ir 3 graudu apcirkņi. 8 2.) Kāpjot uz augšējo klēti, ir 13 pakāpienu trepes, durvis ir ar pāri āķu un caurslēdzamu atslēgu; šī klēts ir ar labu dēļu griestiem un māla klonu. Šī klēts netiek lietota graudu sabēršanai, bet dažādu mantu glabāšanai, un tai ir arī 1 loga lūka ar 2 logiem, katrā 20 rūtis. Šī aprakstītā ēka stāv stūrī pie mūra torņa.

4. Šīs klēts jeb sabērtuves galā ir velvēts pagrabs, kas ierīkots zem torņa. Tā priekšdurvīm ir pāris āķu un pāris kāšu, kā arī liels aizšaujamais un priekškaramā atslēga. Ejot citā, iekšējā pagrabā, ir vēl vienas durvis ar pāri āķu un krampi. 9

5. Divi zirgu staļļi un ratnīca, stāv zem viena lubu jumta, celti pakšos no tēstiem baļķiem, kopumā 14 asis gari un 4 ½ asis plati. Šo ēku baļķu sienas ir vēl diezgan labas un lietojamas. 1.) Pirmajam stallim, skaitot no dzīvojamās ēkas ar Nr. 2, ir durvis ar pāri eņģu un vecu blokatslēgu. Stallī ir ierīkoti 10 steliņģi, nepieciešamās siles un redeles, tam ir dēļu grīda un griesti. 2.) Ratnīca stāv vidū, tai ir durvis ar 2 virām, kurām ir 2 stipras āķu jostas, bulta un piekaramā atslēga. Tā tikai līdz pusei ir izlikta ar dēļiem. 3.) Otram zirgu stallim ir durvis ar pāri āķu un aizbīdni 10; stallis ir iedalīts 13 steliņģos, tam ir dēļu grīda un griesti. Šai telpai ir 9 gari soli (Banken) no ozola plankām jeb galerija, kas stāv uz dažādiem stabiem.

6. Veca pirts, kas stāv tieši pie vecā pils grāvja, no slikta koka, 6 ½ pēdas gara un 3 ½ pēdas plata, būvēta pakšos, zem lubu jumta. Tai ir priekšnams, pirts un maza kūtiņa galā. Priekšnamam ir durvis ar pāri eņģu, dēļu griesti un māla klons. Arī pirtij ir durvis ar pāri eņģu, tai ir dēļu griesti un grīda, kā arī daži pirts soli. Zosu kūtiņai pirts galā 11 ir durvis bez dzelzs daļām, bet iebūvētas koka tapās, bez tam šī būve ir veca un pa daļai sagruvusi.

Minētās ēkas stāv ārējā mūra iekšpusē; mūris ir apgādāts ar diviem vārtiem iebraukšanai un izbraukšanai. Vieniem vārtiem izbraukšanai uz zemes ceļa ir divas viras bez dzelzs daļām, bet otriem vārtiem, kas ved uz Cēsu pilsētiņu, arī ir divas viras, uz kurām ir 2 riņķa saites (Ring Baender). Minētais ārējais mūris daudzās vietās ir iebrucis, un ar laiku sabruks arvien vairāk.

7. Laidars, ko ietver mūris, ir celts vienā korpusā (Schnur), kam pievienots cits korpuss ar mazo kūti. 12 Pirmkārt, mūrī uz laidaru ir vārti ar 2 virām, kam ir pāris riņķa saišu un aizšaujamais. Turklāt laidars dažās vietās, kur nesniedz mūris, ir ietverts ar žogu no stāvkokiem un guļkokiem, kurā arī ir vārti ar divām virām un maziem vārtiņiem bez dzelzs daļām. Kā ir ierīkotas kūtis šinī laidarā, kļūs skaidrs no sekojošā apraksta. 1.) Pirmais korpuss ir no ieejas laidarā pa kreisi; tas stāv zem salmu jumta, ir 22 ½ asis garš un 4 asis plats. Tajā ir 6 kūtis, kuru baļķu sienas jau ir vecas un satrunējušas, sevišķi apakšējos vainagos, bet jumts ir jauns un diezgan labs. 2.) Kūtiņa, kas  ir piebūvēta galā, otrajā korpusā, ir 2 ½ asis kvadrātā liela, arī stāv zem laba salmu jumta. 3.) 2 mazas kūtiņas, kas stāv netālu no laidara vārtiem, celtas no apaļbaļķiem pakšos, zem salmu jumta, 3 ½ asis kvadrātā lielas, to jumti un sienas ir diezgan labā stāvoklī un lietojami. 13

8. Dubulta rija, kas stāv vistālāk no pils, ir būvēta no apaļbaļķiem pakšos aptuveni pirms 17 gadiem, zem salmu jumta, 18 asis gara un 4 ½ asis plata, kuras sienas un jumts ir diezgan labi un lietojami. Tajā ir nepieciešamās durvis, krāsns un cits.

9. Otra dubulta rija, kas jau sen būvēta pakšos no apaļbaļķiem, 17 asis gara un 5 asis plata. Tās baļķi ir veci 14 un pa lielākai daļai pakšos nosēdušies, tomēr ēka līdz šim ir uzturēta labā stāvoklī, tāpat arī priekšrija un iekšējā rija ir apgādāta ar durvīm, krāsnīm un citu.

10. Netālu no šīs rijas pie ceļa, kas ved augšup uz pili, ir vecs un pa daļai sabrucis šķūnis no apaļbaļķiem, 5 ½ asis garš, 4 ½ asis plats; tā durvīm ir 2 vērtnes un krampis.

11. Tieši pie šī stāv cits šķūnis (Kaff Scheune), arī celts no apaļbaļķiem pakšos, zem salmu jumta, 3 ½ asis garš, 2 ½ asis plats; šī būve ir nederīga un bez vērtības.

Pie ceļa uz iepriekš aprakstītajām rijām ir virtuves jeb kāļu dārzs, ietverts ar labu stāvkoku žogu, 15 un tā vārtiņi ir apgādāti ar eņģu pāri un blokatslēgu.

Turklāt augļu dārzs, kurš ir ierīkots aiz vecās pils un ietverts ar stāvkoku žogu. kurā aug ābeles un ķirši, pie vecās pils ar žogu un vārtiem.

2.ais

Ejot uz pils iekšējo daļu, ir tilts pār grāvi no sliktiem kokiem. Uzreiz aiz tā ir 1. mūra telpa (Logiament), iekārtota šādi: 1.) priekšnams ir pilnīgi tukšs, un tam ir velve; aiz tā 2.) istaba ar durvīm, kurām ir nekas vairāk kā tikai 1 eņģe, un otras eņģes vietā durvis ir nostiprinātas ar ādas gabalu, durvīm ir arī krampis un šķeltatslēga. 16 Aiz tām gaitenis ved pagrabā, kas netiek lietots. Pirms tā ir durvis, bet bez eņģēm, un tās ir tikai pieslietas. Šajā minētajā istabā ir 2 logu lūkas, vienā ir 25, un otrā 36 kvadrātiskas rūtis, starp kurām ir dažādas rūtis, ka sir ieplīsušas vai izsistas.

3) Caur šo istabu citā mazā istabā ejot, ir durvis ar kāšu saišu pāri un virves kliņķi. Tieši pie šīm durvīm ir gaitenis, kas ved velvētā pagrabā. 17 Tagadējais šīs telpas (Logiament) īpašnieks ir cepurnieks, kurš šinī pagrabā piekopj savu amatu. Durvīm uz to ir kāši un kliņķa vietā ķēdes gabals. Istabiņā ir 2 logu lūkas, viena ar 36, otra ar 25 kvadrātriskām rūtīm, no kurām lielākā daļa ir sadragātas un izsistas. Šinī istabiņā vēl ir maza krāsns un kamīns bez vērtības.

4) Tad ir vēl viens mazs kambaris blakus minētajai istabiņai, kurā ir loga lūka ar 36 rūtīm.

5) Uz minēto telpu (Logiaments) augšējo stāvu ejot, ir mūra kāpnes. Augšā pavisam ir 3 telpas, tomēr tik sliktā stāvoklī, ka netiek apdzīvotas, jo ir pilnīgi ruinētas 18; tām nav nedz durvju, nedz kā cita. Griestu baļķi ir ielūzuši, un jāsargās no to iebrukšanas. Divāmtelpām telpām grīdas ir no dēļiem, trešajai – no māla klona. No vienas telpas ved trepes uz bēniņiem; bet, tā kā jumts ir pilnīgi sabrucis, tur neviens nevar uzturēties. Šai ēkai ir 2 caur jumtu izbūvēti skursteņi, jumts no dēļiem, bet pilnīgi sabrucis.

2. Vēl no ārpuses pilī ieejot, vienā velvē kreisajā pusē no vārtiem ir 1. Klēts (Schuttung) zem torņa, tās durvīm ir pāris āķu saišu, elefanta atslēga un aizšaujamais. Klēts ir iedalīta dažādos apcirkņos. 19 2. Starp šo un nākošo klēti ir maza niša (Loch) zem velves, kur minētais cepurnieks ierīkojis sev pirti, kas ir ļoti nožēlojama. 3. Tieši pie šīs nišas ir trepes ar dažiem pakāpieniem, kas ved uz klēti uz mūra; šī klēts pastāv 1 mazā velvē; tai ir durvis ar pāri eņģu un blokatslēgu.

3. Vārtu otrajā pusē, pa labi no ieejas uz iekšējo pili (Innersten Schloss) ir 1. Kāpnes ar dažiem pakāpieniem kāpjot uz mūra uz telpu (Logiament), kur agrākos laikos, šķiet, bijusi virtuve, bet tagad – noliktava, ko lieto tagadējais [pils] valdītājs (Possessor). 20 Tās durvis ir ar pāri eņģu, aizbīdni un caurslēdzamu slēdzeni. Šajā telpā atrodas no minētajām un sekojošajām telpām izņemti logi un durvis: 50 logu rāmji (Licht) ar veselām rūtīm, 50 logu rāmji, kuros rūtis lielākoties ir izbirušas un saplēstas, 3 spundētas durvis, no vienām izņemts spogulis, un vienām vēl ir eņģes, 1 citas sliktas durvis ar pāri eņģu. Šīs telpas malā seko vēl viena velve, kur, pēc vecu ļaužu teiktā, bijusi ceptuve 21, bet tagad ir klēts ar apcirkņiem. Durvis tai ir ar eņģu pāri, causlēdzamu atslēgu, krampi un piekaramu atslēgu. Šī telpa ir iedalīta dažādos apcirkņos graudu sabēršanai.

4. Šeit seko vārti uz iekšējo pili vienā garā velvē, kur nav vērtņu, bet tikai gara velve. Kad nonāk tieši pie konventēkas (zum Stock oder zu den Inwendigen Schlosse), abās pusēs ir telpas, kur bijušas krāsnis, durvis un logi, bet tagad tās ir pilnīgi tukšas; domājams, tās izmantojuši sargi. Vārti ir diezgan labi un apgādāti ar kvadrātakmeņiem. 22

5. Konventēka (Stock) ir [būvēta] pēc arhitektūras mākslas pilnīgi noformētā kvadrātā, dibinot šo pili, bet no tās stāv tikai 2 korpusi (Schnure) mūros; pārējie 2 korpusi, kā ziņots,  ir uzspridzināti maskaviešu uzbrukumā, tomēr to mūri vēl ir atrodami. Vēl regulārā formā esošām 2 daļām jeb korpusiem ir sekojošas telpas, kas tomēr lielākoties ir ruinētas un atrodas sliktā stāvoklī.

Pirmkārt, pagrabi un citas telpas apakšējā stāvā (im untersten theill).

1. Ieejot pa labi no vārtiem ir pagrabs, kam durvis ir apgādātas ar eņģu pāri un blokatslēgu. Tas ir priekšpagrabs 23; pa garu eju (Gang) nonākam iekšējā pagrabā, kam ir durvis ar eņģēm un blokatslēgu. 2. Pa kreisi, iepretim iepriekšējam pagrabam, ir vēl viens pagrabs, kas ir pilnīgi izpostīts un neapdzīvots, turklāt nav velvēts, bet tikai ar koka pārsedzi. 3. Tam seko dažādas velves, kas ir pilnīgi sabrukušas, tāpēc neizpelnās ievērību. 4. Otrajā korpusā seko dažādas telpas jeb Logiamenter, un it īpaši pirmā ir liela velve, tomēr nav skaidrs, kādā veidā tā ir izmantota, jo tā lielākoties ir sabrukusi un stāv tukša. 5. Tai seko virtuve, tāpat velvēta; virs pavarda ir caurbūvēts skurstenis 24; pīlāram, uz kura balstās virtuves velve, neliešu rokas un zagļi ir nodauzījuši stūrus, lai vieglāk varētu nolauzt dzelzs riņķi ap pīlāru. Arī logu lūkas ir pilnīgi izpostītas. 6. Pēc virtuves seko cita velvēta telpa, un nevar zināt, kā tā tikusi izmantota, bet grāfa laikos tur stāvējuši zirgi. Velve balstās uz pīlāra, kas izcirsts no apaļiem akmeņiem. Es atradu, ka no virtuves caur mūri iet caurule, caur kuru pievadīts ūdens uz brūvējamo katlu (Braupanne). Ir redzama arī mūrēta pamatne, uz kuras stāvējis brūvējamais katls, tātad šī telpa, iespējams, bijis alus brūzis. Šo domu vēl apstiprina skurstenis virs brūvējamā katla pamatnes. 25

2. Seko telpas otrajā stāvā. 1. Ieejā caur vārtiem pa labi ir kāpnes, kas ved uz otrā stāva telpām. Gaņģis jeb galerija šo telpu priekšā balstās uz stabiem (Pfoste), un tam ir sarkans dakstiņu jumts. Priekšnama jeb pirmo durvju priekšā ir mazs koka tornis, apjumts ar dēļiem. 2. Priekšnamam nav durvju, tam ir dēļu griesti un flīžu grīda. Flīzes lielākoties ir sadragātas un izlauztas, arī kamīns stūrī pa daļai ir sadauzīts. Šeit nav atrodami arī logi, bet tikai logu galvas ailās. 26 3. No šīs telpas citā telpā pa labi ejot, ir durvju aila bez durvīm. Šai telpai, tāpat kā iepriekšējai, ir dēļu griesti un sarkanu flīžu grīda, bet lielākā daļa griestu un flīžu ir izplēsta, bet kamīnu ir sadauzījušas neliešu rokas; telpā pie loga stāv arī krāsns. 4. Šeit seko vēl cita velvēta telpa, kas ir bijusi ļoti bagātīgi (voll) iekārtota. Pirms šajā telpā ienāk, pa kreisi starp abām durvīm ir mūrēta stūra telpa (Winkell), tomēr tai nav nedz durvju, logu vai kā cita. Minētajai telpai ir viena velve, kā jau ir minēts, un grīda tur ir no labām flīzēm, krāsns un kamīns ir sasisti un ruinēti 27; arī logs nav atrodams. Vispār šī telpa (Logiament), tāpat kā iepriekšējās, ir pilnīgi neizmantojama, kaut gan grāfa laikos vēl bija bagātīgi iekārtota un apdzīvota. Šīs telpas vienā stūrī ir ateja, kas arī ir tukša un nelietojama. 5. Pa kreisi no ar Nr. 2 apzīmētā priekšnama atrodas liela, gara zāle ar dubultām durvju ailām bez durvīm. Šīs zāles griesti un grīda ir tā ruinēti, ka neviens dēlis nedz griestos, nedz grīdā, nav redzams, un logi, tāpat kā citām telpām, nav atrodami. 1. No šīs zāles ir eja cauri trepēm, kas ved augšup uz torni. Blakus trepēm ir tumša velve, arī nelietojama. 28 6. Tieši pie pēdējās [tumšās velves] seko citas durvis uz velvētu telpu (Logiament). Kamīnu šajā telpā ir sadauzījušas neliešu, jeb, pareizāk sakot, zagļu rokas tāpat kā citās telpās. Šīs telpas grīda ir izlikta no mazām flīzēm. No šīs telpas ārā uz galeriju ejot, arī ir bijušas dubultas durvis, bet nav saglabājušās. 7. Tad seko vēl viena telpa (Logiament), kam ir durvis ar eņģēm, caurslēdzamu blokatslēgu un aizbīdni. Telpa ir velvēta, ar māla klona grīdu. Tai ir arī 1 loga lūka, bet bez stikla, jo ritmeistars Grabaus savai rotai šajā telpā glabāja mundierus, tāpēc viņš, kā ziņots, lika pagatavot minētās durvis ar to dzelzs daļām. 29 Ir vēl dažādi mūri, kas vēl stāv, dažās vietās tie ir sabrukuši, bet citās vēl stipri. Visas iepriekšaprakstītās telpas, kā ziņots, pirms aptuveni 8 gadiem vēl bija labas un apdzīvojamas, arī krāsnis, kamīni un logi bija derīgi. Bet kad ritmeistara Grabava rota tika nomitināta Cēsīs, sākās postīšana. Jātnieki vispirms pielika rokas durvīm, tās varmācīgi izlauza, tad sadauzīja logus, lai tiktu pie svina rāmjiem, un tā daudzi logi tika pilnīgi sadragāti Kad šejienes nomnieks pamanīja postīšanu, viņš logus un durvis, kas vēl bija palikuši pāri, ņēma savā glabāšanā, kā iepriekš rakstīts. 30 Bez tam zem konventa ēkas (Stock) pagalma (Platz) ir atrodamas dažādas velves, kas ir pilnīgi sagruvušas un nelietojamas. 31

 No vācu valodas tulkojis Agris Dzenis

Atsauces:

 1. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 455.lp.
 2. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 456.lp.
 3. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 457.lp.
 4. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 458.lp.
 5. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 459.lp.
 6. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 460.lp.
 7. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 461.lp.
 8. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 462.lp.
 9. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 463.lp.
 10. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 464.lp.
 11. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 465.lp.
 12. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 466.lp.
 13. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 467.lp.
 14. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 468.lp.
 15. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 469.lp.
 16. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 470.lp.
 17. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 471.lp.
 18. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 472.lp.
 19. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 473.lp.
 20. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 474.lp.
 21. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 475.lp.
 22. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 476.lp.
 23. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 477.lp.
 24. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 478.lp.
 25. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 479.lp.
 26. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 480.lp.
 27. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 481.lp.
 28. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 482.lp.
 29. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 483.lp.
 30. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 484.lp.
 31. LVVA, 7349.f., 1.apr., 10.lieta, 485.lp.
print

Rakstu navigācija

Pievienot komentāru